Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny

Miljonen

För elfte året avsätter Skurups Sparbank en miljon kronor av bankens vinst till projekt som utvecklar Skurup med närområde.

Miljonen är ett komplement till bankens övriga samhällsinsatser och är ett stöd till föreningar, organisationer och projekt. Genom åren har 288 initiativ inom många olika områden fått del av Miljonen. Gemensamt för dem är att de har gynnat den lokala utvecklingen i Skurup med närområde.

Miljonen bild 2021

Miljonen - för hållbara idéer

Miljonen 2023 avsattes även detta år till idéer och projekt som skapar hållbar utveckling. I hållbar utveckling ingår de fyra huvudperspektiv som Skurups Sparbank utgår från i sitt hållbarhetsarbete:

 • Ekonomisk hållbarhet 
 • Social hållbarhet 
 • Ekologisk hållbarhet
 • Hållbar företagsstyrning

I år beslutade huvudmännen att även avsätta en miljon kronor till energieffektiviserande åtgärder, Energimiljonen

Miljonen

Ansökan

Vi prioriterar

Vi prioriterar projekt, aktiviteter eller initiativ;

 • som syftar till hållbar utveckling
 • som är långsiktiga och varaktiga
 • som kommer många till del
 • som har tydligt formulerade mål
 • där sökande anger hur utvärdering och uppföljning kommer att ske
 • där sökande gör en betydande egen ideell insats
  som gör Skurup med närområde känt och attraktivt

Bidrag kommer inte att ges till aktiviteter av politisk eller religiös verksamhet och inte till något som kan ses som en del av ett företags allmänna verksamhet eller en förenings löpande verksamhet. Vidare ges inga bidrag till olika välgörenhetsorganisationer eller en förenings löpande verksamhet.

Projekten får inte inkräkta på konkurrenssituationen i kommunerna. Vi stödjer därför inte aktiviteter som kan betraktas som en del av ett företags nuvarande eller framtida affärsverksamhet. Vi stödjer inte heller verksamhet med enskilt vinstintresse för sökanden eller annan. Om ansökan avser näringsverksamhet, vilken nu eller framöver, kan vara konkurrensutsatt iakttar Skurups Sparbank ett affärsmässigt förhållandesätt som minimerar påverkan på konkurrensförutsättningarna.

Beslut

För behandling av ansökningar och beslut om utdelning har Skurups Sparbanks huvudmän tillsatt en kommitté med representanter av huvudmän och tjänstemän i banken. Skurups Sparbanks vd är ständig medlem och ordförande i kommittén. Om kommittén anser sig ha behov av extern kompetens i någon frågeställning som rör en ansökan har kommittén rätt att inhämta denna för att erhålla ett bättre underlag för beredning av ärendet. Besluten av ansökningarna i kommittén kan ej överklagas.

Uppföljning

Beviljade bidrag kommer att följas noggrant. Sökande skall vara beredda att kunna presentera och redovisa resultatet för projekt som beviljats bidrag. Skurups Sparbank förbehåller sig rätten att i marknadsföringssyfte presentera de projekt som har ansökt om bidrag. De projekt som slutligen får bidrag åtar sig att lyfta fram Skurups Sparbank som bidragsgivare i marknadsföring och övrig kontakt med media kring projektet. Vi använder uppgifterna som fyllts i som ett underlag till er ansökan. Vi sparar dem för intern statistik samt i marknadsförings- och uppföljningssyfte.

Miljonenprojekt

Läs mer om alla projekt som har fått bidrag ur Miljonen sedan starten 2013.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Jeanette Kristensson
Tel: 0411-53 67 40
Mail:

Jeanette Kristensson