Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Styrelse

Banken har fastställt policy för lämplighetsbedömning av ledande befattningshavare (styrelse och VD) i vilken krav på kompetenser och färdigheter anges. Policyn anger de kriterier och processer som banken ska använda vid bedömning av lämpligheten hos föreslagna och utsedda ledande befattningshavare. Policyn anger också de åtgärder som ska vidtas i det fall utsedd ledande befattningshavare inte anses lämplig.
Syftet är också att säkerställa att bankens styrelse som kollektiv har tillräcklig kompetens och bankerfarenhet inom följande områden:

  • Finansiella marknader
  • Rättsliga ramar och krav
  • Strategisk planering och förståelse av bankens affärsstrategi och hur den genomförs
  • Riskhantering
  • Bedömning av bankens effektivitet och att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll
  • Tolkning av bankens finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder

Styrelsens ordförande utvärderar årligen ledamöterna och styrelsens arbete genom individuella utvecklingssamtal som sammanställs i en utvecklingsplan.
Övrig information om hur banken organiserar och styr verksamheten återfinns i Årsredovisningen.

Se Finansiell information

På bild från vänster övre raden
Inga-Lill Hellberg, Eric White, Per Lundahl, Roger Stjernborg Eriksson.

På bild från vänster nedre raden
Mauritz Larsson, Göran Andersson, Ann Hermansson, Martin Gullberg.

Namn

Titel

CV

Gullberg Martin

Ordförande

Stjernborg Eriksson Roger

Vice ordförande

Hellberg Inga-Lill

VD

Andersson Göran

Larsson Mauritz

Hermansson Ann

White Eric

Öberg Mikael

Lundahl Per

Personalrepr.